Đang học
Bài học 1, Nội dung 1
Đang học

Xóa contact có Order

Nga Nguyen Tháng Năm 19, 2024

Bước 1: Vào E-commerce

Bước 2: Thêm First name va Last name đầy đủ vào Contact

Bước 3: Chọn Contact và chọn toàn bộ Order rồi xóa