Hệ Thống Tự Hoàn Vốn

5 Chỉ Số Cấu Thành Lợi Nhuận:

1.    Lượng khách hàng tiềm năng:
2.    Gia tăng tỷ lệ mua hàng
3.    Giá trị trung bình trên một đơn hàng (số tiền mua trung bình)
4.    Tăng số lần quay trở lại mua hàng (số lần mua)
5.    Tỷ lệ lợi nhuận

Tham khảo thêm mẫu tính Lợi Nhuận tại đây: https://bit.ly/congthuctinh5chiso

admin · Tháng Mười 2, 2021